Prayerfully Support The Mission

Sunday, January 23, 2022

Unity & Liberality in the Early Church (Haitian Creole)

 PENNI: WOUT LA/WOUT LA

Inite ak liberalite nan premye legliz la (Travay 4-6)

 


Kounye a, gwoup moun ki te kwè yo te gen yon sèl kè ak yon sèl nanm

• Yon sèl kè - yo te santi yo sanble, yo te enterese nan menm bagay yo, sa ki enpòtan pou Bondye te enpòtan pou yo.

Nou ka aprann nan men premye legliz la. Ranpli ak lespri lanmou (yon kado ki soti nan Sentespri a), kwayan yo te BAY nan sa yo posede liberalman (libèman, pa atann anyen an retou). Piske Bondye posede tout bagay, yo konsidere tèt yo kòm bon jeran benediksyon l yo. Yo te men, kè ak pye Bondye ( Mat. 25:37-40 ). Se poutèt sa, li te natirèl pou yo pataje soti nan depase yo, siplemantè yo, menm nan ti kras yo te genyen. Lidè yo pa t oblije bay yo; yo te tou senpleman eksite pou yo fè pati yon kominote ki pran swen youn ak lòt.

Saturday, February 13, 2021

BREADBASKET BAHAMAS FACEBOOK PROMOTION

THE BREADBASKET BAHAMAS

Our MISSION is to SERVE YOU!

Congratulations on receiving your tablet. May God continue to bless you and to help you succeed in your education.

We ask that you do a few things in return. So that we may help more students and families like yourselves please:

1.     Search/look up #BreadBasket BH on FACEBOOK

2.     Like our page, and FOLLOW us

3.     Leave a short comment or picture on our BreadBasket page.

4.     Share our BreadBasket Page with a friend or family. Ask them to donate to our cause.

Help us to spread the word. BreadBasket is here for you and your community. Thank you. Blessings!

 

Tuesday, February 2, 2021

THE BREADBASKET TABLET DRIVE

 

We are The BreadBasket Bahamas (a non-profit).

Our  Mission is Simple: ERADICATE HUNGER & EMPOWER STUDENTS (starting in The Bahamas)

During these difficult times, WE believe that No student should be without a learning device (tablet/laptop), and that NO family/individual should suffer hunger.

Your donation will help us to accomplish our mission. Our initial target is 100 tablets/laptops for students in need. As well, we wish to donate food weekly to families/individuals who have registered for assistance.

Rest assured, We are Responsible Stewards of Your Donations.

You may donate online or drop off your donations:

The Bahamas: Gospel Assembly, Minnie Street

Florida (U.S.A.): 4987 North University Drive, #32, Lauderhill Fla. 33151 (donations shipped to The Bahamas)

Telephone: (242) 558-5039

Thank you!

Thursday, January 21, 2021

GOSPEL ASSEMBLY: COMMUNITY REACH PROJECT

 

                                                                Building Community Together

“Now the whole group of those who believed were of one heart and soul, and no one claimed private ownership of any possessions, but everything they owned was held in common. With great power, the apostles gave their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. There was not a needy person among them, for as many as owned lands or houses sold them and brought the proceeds of what was sold. They laid it at the apostles’ feet and it was distributed to each as any had need” (Acts 4: 32-35). 

Thursday, November 19, 2020

The Christian leader

 Can the Christian leader’s influence be driven by a biblically aligned worldview? Indeed, he should! As a matter of fact, he/she is compelled to do so (Jn. 17:21). Authoritarian and opportunistic leaders have self-interest as their goal – “personal promotion, recognition, monetary gain, prestige.” These are antithetical to Christian leadership, but the common factor here is human nature. We still struggle with “the self” (Gal. 5:17). A friend of mine told me some time ago how someone close to her was exploring the pastorate as he felt “there was money in it.” Motive!

Sunday, October 18, 2020

OPERASYON BREBBASKET

 

                        Jwenn Operasyon BreadBasket yo sou tè a:

Men ki jan ou ka ede nou. Pwojè sa yo pral fèt nan etap, men yo sepandan entegral nan siksè nan Misyon an:

OPERASYON:

Pavaj konpoze an - lakou legliz la ap bezwen yon lifting

Sere 4 kontenè - yo nesesè pou estoke don

Kloti konpoze an - Legliz la ap bezwen an sekirite

Kominikasyon - Nou pral bezwen yon laptop ak yon enprimant

BREADBASKET OPERATIONS


                            Getting the BreadBasket Operations off the ground:

Here's how you can help us. The following projects will be done in stages, but they are nonetheless integral to the success of the Mission:

OPERATIONS:

Paving the compound - The churchyard will need a facelift

Securing 4 Containers - They are necessary for storing donations

Fencing the compound - The churchyard will need to be secured

Communications - We will need a laptop and a printer

BreadBasket la: Manje & sèvi Bahamas yo

 
                     BreadBasket la:  Manje & sèvi Bahamas yo

“Paske mwen te grangou, epi ou ban mwen yon manje. Mwen te swaf dlo, nou ban m 'bwè. Mwen te yon etranje, epi ou envite m 'nan; toutouni, epi ou abiye m '; Mwen te malad, epi ou te vizite m '; Mwen te nan prizon, nou vin jwenn mwen. 'Sa m'ap di nou la a, se vre wi: nan mezi ou te fè sa pou yonn nan frè m' yo, ata pi piti nan yo a, ou fè m 'sa (Matye 25: 35-36,40).

Nan kè misyon Bondye nan mond lan se montre lanmou ak konpasyon pou moun ki nan bezwen yo. Sa a se san dout yon pati kle nan apèl li nan "Ale nan tout mond lan" (Matye 28:19). Ministè konpasyon sa a se pa sèlman yon apèl, li fondamantal nan rekonsilye mond lan ak tèt li.

COVID-19 te kreye nouvo nòm atravè tout mond lan. Lavi nou te afekte nan fason ki pa ka mezire. Modèl makèt nou yo chanje, abitid depans nou yo chanje; konsa tou gen kapasite pou touche fanmi yo atravè nasyon an. Yon sèl bagay se asire w, bezwen yo nan popilasyon an ap kontinye grandi jan nou bati tounen ekonomi nou yo ak kominote yo. Nan sans sa a, nou te lanse BreadBasket la - Bahamas. Nou pral sèvi kòm men ou ak pye ou yo ede fanmi ki bezwen nan tout Bahamas yo, nan moman sa yo difisil ak pi lwen, kòmanse nan New Providence.

Misyon nou an:  Pou bay manje debaz ak atik swen pèsonèl pou fanmi nan tout Bahamas yo

The Bread Basket Mission

   The BreadBasket: Feeding & Serving The Bahamas

“For I was hungry, and you gave Me something to eat; I was thirsty, and you gave Me something to drink; I was a stranger, and you invited Me in;  naked, and you clothed Me; I was sick, and you visited Me; I was in prison, and you came to Me.’  ‘Truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of Mine, even the least of them, you did it to Me” (Matthew 25:35-36,40).

At the heart of God’s mission to the world is showing love and compassion to those in need. This is undoubtedly a key part of His call to “Go into all the world” (Matthew 28:19). This ministry of compassion is not only a calling, it is foundational to God’s reconciling the world to Himself.

COVID-19 has created new norms across the entire world. Our lives have been affected in immeasurable ways. Our shopping patterns have changed, our spending habits have changed; so too has the earning ability of families across the nation. One thing is sure, the needs of the population will continue to grow as we build back our economy and communities. To that effect, we have launched The BreadBasket – Bahamas.  We will serve as your hands and feet to assist needing families throughout The Bahamas, during these difficult times and beyond, beginning in New Providence.

Our Mission: To provide basic food and personal care items for families throughout The Bahamas